top of page
Achtergrond met kleurovergang

PRIVACY
STATEMENT

NEXTDAY  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

NEXTDAY verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 

NEXTDAY verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Indien je een contactaanvraag indient op onze website: om contact met je op te nemen;

 • Indien je een klant of prospect bent: om contact met je op te nemen voor het uitvoeren van onze dienstverlening;

 • Indien jij je aanmeldt voor onze Nieuwsbrief

 • Voor het uitvoeren van een Business Scan

 

Persoonsgegevens zullen niet voor alle doeleinden tegelijkertijd worden verwerkt.

Jouw persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt op basis van uw toestemming, of op grond van een gerechtvaardigd belang van NEXTDAY. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken door hiertoe een bericht te sturen naar support@nextday.nl. NEXTDAY zal na ontvangst van dit bericht de verwerking die gebaseerd is op jouw toestemming staken. Dit laat echter onverlet (de rechtmatigheid van) de verwerking die plaatsvond op basis van deze toestemming voordat jij je toestemming hebt ingetrokken. Dit laat tevens onverlet de verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang van NEXTDAY.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NEXTDAy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig is. Wij houden ons daarbij aan de wettelijke bewaartermijnen. Als er geen bewaarplicht geldt, worden gegevens tot twee jaar na ons laatste contactmoment bewaard.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

NEXTDAY verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. NEXTDAY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op onze website maken wij gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door jouw webbrowser op jouw computer of andere apparatuur worden geplaatst. Wij maken alleen gebruik van functionele en analystische cookies.

 

De functionele cookies gebruiken wij om onze website op juiste wijze te laten functioneren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om cookies die sessiegegevens onthouden.

 

De analytische cookies bevorderen de effectiviteit en kwaliteit van onze website en onze advertenties. Om uw privacy te waarborgen hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, zullen wij het laatste gedeelte van uw IP-adres maskerenen uw persoonsgegevens niet met Google delen.

 

Deze cookies zullen geen of slechts een geringe impact hebben op uw privacy.

 

Via de browser-instellingen kun je aangeven dat je cookies automatisch wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ten aanzien van je persoonsgegevens heb je het recht om bij ons een verzoek in te dienen om:

 • Uitsluitsel te verkrijgen of wij persoonsgegevens van je verwerken, en zo ja, inzage van de persoonsgegevens die van je verwerkt worden;

 • Rectificatie te verkrijgen van de (onjuiste) persoonsgegevens die van je verwerkt worden. je kunt in dit kader ook jouw gegevens aanvullen;

 • Wissing van de persoonsgegevens die van je verwerkt worden te bewerkstelligen, indien 
  a) Jouw gegevens niet langer nodig zijn
  b) Jij je toestemming voor verwerking intrekt
  c) Jij bezwaar maakt tegen de verwerking, of 
  d) de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

 • De verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, indien 
  a) de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid te controleren,
  b) de verwerking onrechtmatig is, en jij je verzet tegen het wissen en – in plaats daarvan – verzoekt om beperking van het gebruik van deze gegevens,
  c) wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar jij deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
  d) jij bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de betreffende belangenafweging;

 • De overdracht van jouw gegevens te bewerkstelligen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, indien de verwerking berust op toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Hierbij heb jij tevens het recht dat de persoonsgegevens – indien technisch mogelijk – rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden toegezonden;

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking in geval van direct marketing.

 

Je zult zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, een reactie ontvangen van ons. Als jouw verzoek wordt afgewezen, wordt deze afwijzing gemotiveerd

 

Naast de bovengenoemde rechten, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door NEXTDAY. Hetzelfde geldt voor een afwijzing van jouw verzoek door ons ten aanzien van uw bovengenoemde rechten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NEXTDAY neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via support@nextday.nl

bottom of page